Hvorfor virkeligheden er bedre end porno

I mit arbejde som skribent og foredragsholder, ønsker jeg at række ud til forældre, som har brug for værktøjer til at tale med deres børn om seksuelle emner. Porno er et af disse, og jeg er af den mening, at det ikke har noget godt i sig, og at det kun bidrager til et ringere liv. Ligeledes mener jeg, det vil være forkert at forbyde det helt. Jeg synes, der findes et bedre alternativ.

Når man læser og hører om kvaliteter, man kan give sit barn for at opnå et højt selvværd hos dem, er der en række ting, der går igen. Fællesskabet med familien og vennerne er et af dem. Nærvær med barnet gennem gode og positive aktiviteter er en anden, og autencitet er en tredje, hvor vi anerkender og arbejder med vores børns følelser og adfærd på en positiv måde.

Pornografi er skammens bedste ven. Det er gået op for mig, at selv hos dem, som mener, porno kan bidrage til gode ting, kan være plaget af en skamfølelse i mødet med det pornografiske univers. Dette alene synes jeg er et stærkt argument for, hvorfor vi bør være opmærksomme på vores teenagere og deres omgang med porno. Ingen forældre ønsker vel at se sine børn skamme sig. Men med porno, følger der nogle bestemte præmisser med.

Et af disse er isolation. Selvom drenge ind i mellem ser porno i grupper for at udforske det intime på en sikker afstand, så er den almindelige omgang med porno at se det alene for at opnå at komme i zonen. Den ultimative dopamin-udskillelse, som skaber så brede stier i hjernen, at det er svært at ikke vende tilbage til stoffet. Isolation er det modsatte af fællesskab.

En anden af pornografiens præmisser, er den midlertidige tilfredsstillelse og følelse af velvære. Det menneskelige nærvær derimod, kan virke så stærk, at man kan leve højt på det i flere dage. Tænk bare på sidste gang, du havde en fantastisk stund med dit barn, hvor I grinede og hyggede jer sammen. Hvis det gjorde noget godt for dig, så kan du være sikker på, det gjorde tre gange så meget godt for dit barn.

Ikke mindst er ensomheden også et af pornografiens præmisser. Dette er ligesådan det modsatte af fællesskabet. De følelser og tanker mennesket bag skærmen sidder med, er der ingen, der lytter til, for det handler kun om seksuel tilfredsstillelse. Altså, ingen autencitet hvor man bliver rummet, forstået og elsket.

Disse tre ting: isolation, midlertidig tilfredsstillelse og ensomhed giver en god forklaring på, hvorfor skam hænger så meget sammen med et forbrug af porno. Uanset hvad man kan mene om dette erotiske og kærlighedsforladte medie, kan man ikke komme udenom, at det ikke er gode byggesten til et højt selvværd hos vores børn. Nogle ville måske anfægte dette ved at sige, at så længe forbruget er under kontrol, er der ikke noget at være nervøs for. Men hvis det var et menneske, der fik dit barn til at føle sig ensom, isoleret og med hang til at opsøge midlertidige metoder til at overdøve den lave selvfølelse, ville du så ikke reagere? Hvorfor ikke fokusere på selvværdets grundpiller i stedet: fællesskab, nærvær og autencitet? (Dan Svarre: ”Glade børn med højt selvværd”) Disse ting er meget bedre og mere livsbekræftende end noget andet i denne verden. Det er det, jeg gerne vil give mine børn. I stedet for at forbyde porno eller lade dem have det i fred, vil jeg hellere vise dem, hvorfor livet uden porno er bedre. Jeg vælger de værdier, jeg ved, vil medvirke til deres glæde og lykke. Og det er min opfordring til dig i dag.

Til sidst vil jeg lige citere fra en artikel, jeg læste i Kristelig Dagblad for nyligt, der handlede om skam: ”Skam er en menneskelig tilstand, der minder os om vores behov for at høre til og være del af et menneskeligt fællesskab”. Og som jeg sagde tidligere: porno er skammens bedste ven.

Kilde: Kristelig Dagblads kronik, 20. november 2020: “Vi er nødt til at håndtere skammen i coronaens tid” af Pernille Steen Pedersen og Simone Panuro Wilcke.